کد خبر: ۱۱۵۴۲
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۱

محققان با مقايسه 200 زن باردار سالم و مبتلا به ديابت بارداري دريافتند: ميزان غلظت هموگلوبين و فريتين سرم در سه ماهه سوم بارداري در زنان مبتلا به ديابت بارداري بالاتر از زنان سالم است.

به گزارش خبرنگار پژوهشي ايسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکي تهران، ديابت بارداري يكي از شايع‌ترين مشكلات بهداشتي در بارداري محسوب مي‌شود كه مي‌تواند منجر به ديابت نوع 2، ايجاد ناتواني و مرگ ومير و عوارض بلند مدت شود.

از آن جايي كه برخي مطالعات، بالا بودن هموگلوبين مادر و ذخيره آهن بدن را يك عامل خطر غيروابسته براي ديابت بارداري مي‌دانند، مطالعه‌اي به منظور مقايسه ميزان غلظت هموگلوبين و ذخاير آهن سرم در زنان باردار سالم با زنان مبتلا به ديابت بارداري توسط فاطمه نصيري اميري از گروه مامايي دانشگاه علوم پزشکي بابل طراحي شد.

اين مطالعه مورد شاهدي بر روي 200 زن باردار مراجعه كننده به بيمارستان انجام شد. به ازاي هر نمونه ديابت بارداري تشخيص داده شده بر اساس «OGTT» مختل ( بر اساس معيار Carpenter & Coustan) يك نمونه شاهد از درمانگاه مراقبت روتين بارداري انتخاب شد. دو گروه از لحاظ سن، سن بارداري و محل مراجعه با هم همسان شدند.

100 زن باردار مبتلا به ديابت بارداري (گروه مورد) با 100 زن باردار سالم (گروه شاهد) كه داراي تست تحمل گلوكز طبيعي بودند، از نظر ميزان هموگلوبين و هماتوكريت و ذخاير آهن سرم كه شامل فريتين، آهن سرم و ظرفيت كلي اتصال آهن به ترانسفرين بود، در سه ماهه سوم بارداري با هم مورد مقايسه قرار گرفتند.

يافته‌هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد: ميانگين ميزان غلظت هموگلوبين در گروه مورد 1.28±12.17 و در گروه شاهد 2.42±11.63 و ميانگين ميزان فريتين سرم در گروه مورد 47.23±52.10 و در گروه شاهد 23.27±30.36 بود. بعد از حذف اثرات «BMI» ميزان غلظت هموگلوبين و ميزان فريتين سرم به طور معني داري بالاتر از گروه كنترل بود.

همچنين غلظت ميانگين آهن سرم در گروه مورد 41.14±95.75 و در گروه كنترل 31.80±91.48 بود كه اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار نبود. ظرفيت كلي اتصال آهن به ترانسفرين در گروه مورد 40.47±354.55 و در گروه كنترل 51.10±353.01 به ثبت رسيد.

نتايج حاکي از آن است كه زنان مبتلا به ديابت بارداري در مقايسه با زنان باردار سالم داراي ميزان غلظت هموگلوبين و فريتين سرم بالاتري در سه ماهه سوم بارداري هستند. لذا نياز به دقت بيشتري در تجويز آهن تكميلي به همه زنان باردار با توجه به وضعيت هموگلوبين و وضعيت آهن سرم، است.

انتهاي پيام

نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده میشود
* نظر:
پر بیننده ترین اخبار
آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار